Vedtægter

VEDTÆGTER. U.S. STAR RIDERS - SKIVE.


 

§1


Klubbens navn er U.S. Starriders - Skive. Klublokalerne ligger på Møllegade 6, 7800 Skive.

Telefon  7195 7154.

Stiftende generalforsamling blev holdt i 1982. Dens mål er at samle mennesker med fælles interesse i amerikanske biler og deres bevarelse, dels gennem klubbens egne arrangementer og dels gennem biltræf o. lign. med andre klubber.


§2


Som medlem af klubben kan optages enhver person, som interesserer sig for klubbens anliggender. Dog kan man kun blive aktivt medlem, hvis man er ejer af en amerikansk bil. Hvis man ikke er i besiddelse af en sådan, bliver man passiv medlem. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, dog kan de stemme når der vælges bestyrelse og kontingent. Der kan vælges 1 passivt medlem til bestyrelsen, hvor denne selvfølgelig har stemmeret. Passive medlemmer kan deltage i udvalgsarbejde o. lign, og har selvfølgelig stemmeret på disse områder.

Personer uden bil, som gerne vil støtte klubben, kan blive støttemedlemmer til en favorabel pris. De har dog ingen stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen samt kan ikke få udleveret nøgle.


Personer med bil, der gerne vil støtte klubben, kan tegne et lang distance medlems skab. Der skal så være mindst 50 km til hjemmet.


Aktive medlemmer kan tegne et familiemedlemskab (inkl. børn fra 0-25 år), familiemedlemmer kan yde frivilligt arbejde for klubben, herunder også side i diverse udvalg og bestyrelsen.


§3


Som nyt medlem af klubben har man 3 måneders prøvetid, hvor der vil blive set på aktivitet, interesse, opførsel o. lign. Efter endt prøvetid, stemmes man ind/ud, af de aktive medlemmer.


§4


Kontingentet betales enten helårligt, hvorved man sparer en måneds kontingent, eller halvårligt, hvorved der betales fuld pris. Kontingentet skal være betalt senest 1 mrd. efter udsendelsen af girokortene. Er dette ikke tilfældet, pålægges der et straffegebyr på 100,00 kr. Har man ikke betalt efter 6 mrd. bliver man ekskluderet af klubben, og kan først optages som medlem igen, efter at have betalt den gamle restance. Det ordinære medlemskontingent, fastlægges på den årlige generalforsamling, jvfr. §7,stk 4.

Ligeledes fastlægges priser på værkstedspladser. 

Husstands/familie medlemskab kan erhverves for et ekstra beløb.


§5


Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke overholder de for klubben givne love, herunder også kørsel i beruset/påvirket tilstand. Ligeledes kan bestyrelsen, ekskludere et medlem, hvis opførsel eller forhold er af en sådan art, at vedkomnes fortsatte medlems skab ikke skønnes at være foreneligt med andre medlemmers krav på ordnede forhold i klubben.


§6


Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære general forsamling.

Man vælges for 2 år af gangen, hvorefter der et år vil være 3 medl. på valg, det næste år 2 medlemmer. På den måde vil der altid være nogen fra den gamle bestyrelse som ved lidt om hvad der foregår. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasser m.v.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal.


§7


Når ny kasser vælges, overdrages denne regnskaber og kasse, samt får en fuldstændig redegørelse for klubbens økonomiske situation, fra klubbens afgående kasser, herunder også barregnskab. Kasseren skal til enhver tid have styr på/tilgang til, samtlige klubbens kontoer, ligeledes vil kasseren være klubbens øverste myndighed på det økonomiske område og have det overordnede ansvar. Det er kasserens pligt at meddele den øvrige bestyrelse, hvis der opstår problemer af voldsom grad, på det økonomiske område, ligeledes er det kasserens pligt at informere medlemmer, hvis de er bagud med indbetaling af kontingent og/eller værkstedsleje.


§8


Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på e-mail til klubbens medlemmer.(Dog med brev til medlemmer uden PC). Der følges op med sms til medlemmerne.På den ordinære generalforsamling foretages følgende.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens aflægger beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Udvalgs beretninger.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen.

9. Valg af 1 revisorsuppleant.

10. Valg af folk til barudvalg.

11. Behandling af indkomne forslag

12. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.


§9


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, enten på bestyrelsens foranledning eller når mindst 20 % af klubbens aktive medlemmer fremsætter skrifteligt krav herom. Bekendtgørelse sker som til den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden.


§10


Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed. Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning, med mindre skriftelig afstemning forlanges. Vedtægtsændringer kan vedtages på en hvilken generalforsamling som helst, når det i indvarslingen er angivet at vedtægtsændringen vil blive behandlet, og forslaget vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte.

Beslutning om klubbens opløsning kan kræves, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og mindst 2/3 af de fremmødte afgiver stemme for vedtagelsen.

 

Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse om hvilke kulturelle tiltag, der skal tilgodeses med foreningens resterende midler.


§11


Foreningens regenskabsår er fra 1. januar til 31. december. 


§12


Bestyrelsen kan efter eget valg nedsætte udvalg bestående af personer såvel fra som udenfor bestyrelsen, til varetagelse af særlige opgaver.


§13


Klubbens værkstedspladser, udlejes til klubbens aktive medlemmer, den månedlige leje fastsættes på generalforsamlingen.

Der er 6 faste værkstedspladser i klubbens lokaler, hvoraf de 5 alle kan lejes som årspladser.

Derudover er der 1. friplads, som alle kan benytte - Gratis.

 

ÅRSPLADSER:


Lejes for et år, fra og med 1. januar til og med 31. december og er med 3 måneders opsigelse. Der kan KUN dispenseres ved salg af bil, køb af egen garage, fraflytning eller dødsfald. Hvis et medlem ønsker en værkstedsplads, skal han/hun meddele dette til bestyrelsen inden 1. januar. Bestyrelsen vil da, sammen med værksteds plads lejer vurdere om der på en eller flere pladser, kun har været ringe/slet ingen aktivitet. Hvis dette skønnes at være tilfældet vil den/de pågældende lejer/lejere blive opsagt, så et andet medlem kan få glæde af pladsen. Hvis der på alle pladser udvises aktivitet, må man vente endnu et år.

Der betales helårligt eller halvårligt eller 3 mrd. med underskrivelse af kontrakt.

 

FRIPLADS:


Pladsen er til fri afbenyttelse for samtlige klubbens medlemmer.

Denne plads er primært til små reparationer og skal helst forlades samme dag.


GENERELT:


Alt værktøj, vaskegrej og lignende der tilhører klubben er til fri afbenyttelse for klubbens medlemmer.

KONTAKT: Kontaktperson i bestyrelsen angående værkstedsleje/genleje o.lign., vil være næstformanden.

 

§14


Bilerne skal placeres sådan i værkstedet, at på pladsen hvor smøregraven er, skal bilerne altid kunne skubbes ud, så alle har en mulighed for at komme til graven. Bilerne skal til enhver tid kunne fjernes hvis klubben skal bruge pladsen til andet formål, eks. Åbent hus arrangement eller lignende.


§15


I henhold til folkeoplysningslovens § 5 stk. 3 anføres hermed at klubben ikke må drives i kommercielt øjemed, og eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved klubbens virksomhed efter folkeoplysningsloven, skal tilfalde den folkeoplysende klub til anvendelse inden for lovens område. Ved klubbens opløsning skal et eventuelt overskud, der er opstået ved deltagerbetaling ved klubbens virksomhed efter denne lov, tilfalder almennyttige formål.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til en hver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. marts 1982.

Revideret den   

1. januar 1989

8. august 1992

30. oktober 1993

21. febuar 1995

23. oktober 1995

4. november 2000

25. oktober 2003

1.december 2007

12. maj 2011

24. oktober 2015

29. oktober 2016.

R.S.N.